MARKETING PLANNING

Marketing Planning – Tổng hợp kiến thức, kỹ năng để lập Plan Marketing . Kiến thức bài bản, lập kế hoạch Marketing Online tổng thể, kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế. Tự học Digital Marketing trở thành Marketing Planning chuyên nghiệp.

Back to top button